Stichting ASAF

HOE IS DE STICHTING TOT STAND GEKOMEN?

 Zoals u bekend is heeft Johannes van der Elst een warm hart voor de zending en met name voor Oost-Europa. Reeds vele jaren maakt hij reizen naar o.a. Roemenië, Moldavië, Kroatië, enz. 
Door de jaren heen heeft hij verschillende kontakten gelegd met gemeentes in deze landen. Hij is daar een bekende geworden die regelmatig door de broeders gevraagd wordt om 'over te komen'. Op  vele wijze heeft hij daar dienstbaar mogen zijn door materiële- en geestelijke hulp te verlenen. Regelmatig ging er onder zijn leiding een team mee om in de praktijk bekend te worden met de  zending. Als gemeente mochten we hem vele malen laten gaan en hem financieel ondersteunen, zodat hij daar in de noden kon voorzien. Wat dit laatste betreft hebben we gemeend een stichting te  moeten oprichten, een verlangen dat al eerder bij Johannes en anderen leefde. Hij heeft het altijd voor zich gehouden, om de tijd van de Heer af te wachten. Nu kwam er een duidelijk voorstel naar   hem toe om tot de oprichting te komen van een stichting. Voor hem was het nu de bevestiging dat de tijd was gekomen om de stichting Asaf op te richten.

 BETEKENIS VAN DE NAAM.
 Asaf was een koorleider/dichter en ziener.
 Zijn naam betekent 'genezend en samenbindend'.
 Dit zijn de aspecten die Johannes in zijn bediening naar voren wil laten komen.

HOE JOHANNES GESTALTE GEEFT AAN ZIJN VISIE.

Psalm 40:3-4 “Hij trok mij uit de kuil van het verderf uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een Rots, mijn stappen maakte Hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de Heer vertrouwen.”

 

Gegrepen door de liefde van Jezus heb ik maar één verlangen, om Hem te kennen en Zijn dienaar te zijn, overal waar Hij me zendt. In 1974 werkte ik als timmerman in Oostenrijk. God heeft me daar heel persoonlijk geroepen en dit veranderde mijn hele leven. Ik had nog maar één verlangen, om Hem te kennen, Hem te volgen. Zo kwam ik terug in Nederland. Jaren van vorming volgden, jaren waarin de Heer me zo veel van Zijn liefde heeft laten zien. Zo groeide Zijn wil in mijn leven. Vanaf het begin dat we in de Pinkstergemeente Morgenstond kwamen sprak de Heer, dat de dag zou komen dat Hij mijn roeping zou bevestigen. En zo kwam de dag dat God me riep om naar Roemenië te gaan.

 

God sprak dat Hij me leiden zou ook vanuit deze landen zelf. Altijd was Hij degene die het aangaf en bevestigde door anderen heen en ik weet maar al te goed dat gehoorzamen het allerbeste is wat je doen kan. Hem gehoorzamen vanuit liefde en vertrouwen, er is immers niemand die zo liefdevol, betrouwbaar, eeuwig, heilig en sterk is als Hij, onze Hemelse Vader, Koning der Koningen en Heer der heren. Er is geen groter voorrecht dan Hem te mogen dienen. De afgelopen jaren werden we al eerder aangesproken of het niet beter was om een stichting op te richten. Stichting Asaf. Ook hierin heeft God heel duidelijk de juiste tijd aangegeven. Wat is Hij toch geweldig in Zijn trouw. De roeping die Hij mij gegeven heeft als evangelist is ten dienste voor het lichaam van Christus wereldwijd. De naam 'Asaf' is wat God in mijn hart heeft gelegd en betekend; 'genezend en verzamelend'. Genezend door het kruis van het Lam, verzamelend als het signaal van de hoorn, een profetisch geluid. Samen optrekkend, zodat velen Jezus mogen zien en ontzag voor Hem zullen hebben en Hem mogen leren kennen als hun Verlosser en Koning. Laten we onze steun geven vooral ook aan hen die het minder hebben om hen te bemoedigen, te ondersteunen als Gods kinderen. Elkaar dienend, de verlorenen te zoeken, daarin wil ik beschikbaar zijn.

 

De uwe in Zijn dienst

Johannes

HOE U DE STICHTING KUNT STEUNEN.
Met uw steun willen we de gemeenten dienen waar Johannes kontakten mee heeft.
We denken aan financiële steun, omdat Johannes met zijn kennis van de levensbehoeften die daar nodig zijn, de juiste middelen weet aan te schaffen en natuurlijk aan de vervoerskosten. 
U kunt ons steunen door maandelijkse giften. IBAN: NL72INGB0004819333
We hopen op uw steun te mogen rekenen om zo met elkaar te mogen arbeiden in Gods Koninkrijk.

 


BELEIDSPLAN

Het doel van Stichting Asaf 

Asaf was een koorleider/dichter en ziener. Het doel van Stichting Asaf is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad op grond van Psalm 40:3-4. De naam betekent genezend/samenbindend. Dit zijn de aspecten die Johannes in zijn bediening naar voren wil laten komen. Dit ten opzichte van het Lichaam van Christus, wereldwijd. 

 

Het werk van Stichting Asaf

Stichting Asaf is in 1996 opgericht. Johannes van der Elst werkt als evangelist, de gemeentes dienend. Hij werkt alleen daar waar God hem roept, en waar hij door de plaatselijke gemeentes gevraagd wordt. In de loop van de jaren heeft dit geleid tot een steeds groter wordend netwerk van gemeentes waar hij regelmatig wordt teruggevraagd. Met geld van de thuisgemeente Pinkstergemeente Morgenstond Cypres zijn er inmiddels drie kerkjes gebouwd die nog jaarlijks door Johannes bezocht worden. 

 

De stichting verkondigt het evangelie in woord en daad door:

  • het onderwijzen van christenen in plaatselijke gemeentes in Oost Europa
  • evangelisatie in Oost Europa
  • het uitdelen van goederen en geld aan plaatselijke gemeentes in Oost Europa
  • het onderwijzen en opleiden van jongeren uit Oost Europa door ze mee te nemen op deze reizen

 

Johannes maakt gemiddeld zes zendingsreizen per jaar. De reizen worden in de Pinkstergemeente Cypres te Den Haag aangekondigd en na de reis wordt in deze gemeente verslag gedaan. Hierdoor worden christenen in Nederland betrokken bij de gemeentes in Oost Europa. Zij dienen mee door materiele en financiële gaven en hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de zendingsreizen.

 

Fondsenwerving

Stichting Asaf heeft ervoor gekozen kleinschalig te blijven. Johannes van der Elst is oudste in de Pinkstergemeente Cypres te Den Haag. In deze gemeente worden de reizen afgekondigd en wordt er ondersteuning gevraagd in de vorm van geld of goederen. Na de reis brengt Johannes van der Elst verslag uit in deze gemeente. Een deel van de inkomsten komt van de zendingscommissie van deze gemeente, de rest wordt door individuele gemeenteleden gegeven. 

 

Beheer van het vermogen van stichting Asaf

Het vermogen van stichting Asaf is klein. Er zijn voldoende financiën om de reizen te bekostigen. Als het vermogen wat hoger is dan gemiddeld door individuele giften neemt Johannes van der Elst op de eerstvolgende reis meer contant geld mee om weg te geven aan behoeftige families. 

 

Besteding van het vermogen van stichting Asaf

Johannes van der Elst heeft geen inkomen van de stichting. De stichting betaalt de reizen naar Oost Europa, wat voornamelijk neerkomt op vervoerskosten. Verder betaalt de stichting het onderhoud van de auto van Johannes van der Elst. Alle andere uitgaven zijn voor materiele en financiële steun aan behoeftige families, en een enkele keer voor de bekostiging van een kerkgebouwtje in Oost Europa. 

 

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van Stichting Asaf bestaat uit:

  • Charl Mossel, voorzitter
  • Rob Stuip, penningmeester
  • Martin en Belinda Buitenhek, secretariaat

De bestuursleden doen het werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding of beloning in andere vorm vanuit de stichting. 

 

Praktische informatie

Postadres:
Ru Paréstraat 42
2552 CR  DEN HAAG
Fiscaal nummer ANBI: 805384844

 


Reizen 2015

Februari : Roemenië, Salac

Mei : Roemenië, Timisoara

Juni : Roemenië, Titu  

September : Macedonië, Stip

November : Moldavië, Lipcani 

Balans 2015

 

 

Reizen 2016

Februari : Roemenië, Salac

Mei : Roemenië, Medias

Juni : Roemenië, Titu

November : Moldavië, Lipcani

Balans 2016

 

Johannes maakt de reizen alleen, samen met zijn vrouw Janneke en/of met belangstellenden uit de Cypres die met hem mee willen. In het land zelf wordt hij vergezeld door een vertaler en/of contactpersonen aldaar. Ook het jongerenteam uit Sacalaz (Roemenië) gaat wel eens met hem mee.

De geplande reis naar Macedonië in september 2016 is wegens omstandigheden niet doorgegaan. Het jongerenteam uit Sacalaz (Roemenië) dat met Johannes zou meegaan is wel gegaan. Dit was mogelijk doordat we de huur van een bus voor hen hebben betaald. Ze hebben daar evangelisatieactiviteiten gedaan in samenwerking met Jimmy, onze contactpersoon in Macedonië. 

Elke reis worden er goederen meegenomen. De goederen worden door de Cypreskerk verzameld en bestaan uit tweedehands kleding, brillen, multi-vitamines en snoepgoed. 

Regelmatig wordt er contant geld gegeven aan bijv. behoeftige families of gemeentes.

In Titu is in juni 2015 een gift gegeven voor de reparatie van het dak van het kerkgebouwtje.

Elke reis wordt in Pinkstergemeente Cypres aangekondigd. Na de reis doet Johannes altijd verslag van de reis in deze gemeente. 


 

contactgegevens

PGM Cypres
Raaphorstlaan 206
2532 BL DEN HAAG
email: info@pgmcypres.nl

agenda

Er zijn momenteel geen agenda items

*/